Strategisch Duurzaamheidsplan zet aan tot versnelling

Inzicht in ambities en doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

Waarom een Strategisch Duurzaamheidsplan?

Een strategisch duurzaamheidsplan ondersteunt bedrijven bij het bevorderen van bewustwording, geeft inzicht in de duurzaamheidsambities, en stimuleert de samenwerking tussen afdelingen en directe samenleving. Een strategisch duurzaamheidsplan is een document wat volgt zodra een organisatie duurzaamheid centraal stelt in de uitvoering van de kerntaken en in de bedrijfsvoering.


In een strategisch duurzaamheidsplan worden de ambities en doelstellingen van alle thema specifieke beleidsdocumenten op gebied van duurzaamheid gebundeld. 

Met een strategisch duurzaamheidsplan worden 4 doelen nagestreefd

Creëren van bewustwording van duurzaamheid

Duurzaamheid dient een volwaardig onderdeel te zijn van besluitvormingsprocessen. Naast bewustwording dient daar ook naar gehandeld te worden.

Overzicht doelen voor duurzame ontwikkeling

Alle doelen uit eerdere beleidsdocumenten worden samengevoegd en geordend naar Thema. Tevens geeft een strategisch duurzaamheidsplan de blinde vlekken weer.

Bevorderen van samenwerking in duurzaamheid

Een strategisch duurzaamheidsplan is een integraal plan van alle directies, onderdelen en afdelingen uit een organisatie. Alleen zo kunnen gezamenlijke duurzaamheidsambities worden gerealiseerd.

Inspireren van omgeving om te volgen

Een strategisch duurzaamheidsplan is een maatschappelijke verantwoordelijkheid als organisatie het goede voorbeeld te geven. Het inspireert en laat zien hoe de duurzame transitie versneld kan worden.

De opbouw van een Strategisch Duurzaamheidsplan

Een strategisch duurzaamheidsplan is opgebouwd uit tien thema's op het gebied van duurzaamheid. Deze thema's hebben een direct relatie met de Sustainable Development Goals (SDG).


Een strategisch duurzaamheidsplan laat de relaties tussen de thema's zien. Zo kunnen de duurzaamheidsmaatregelen en -ambities van verschillende belanghebbende beter op elkaar afgestemd worden.

Onderstaand een korte uitleg van de tien thema's. In een strategisch duurzaamheidsplan bestaat elk thema uit subthema's. Voor elk subthema is een eigen ambitie opgesteld, welke is uitgewerkt tot concrete doelstellingen. Er zijn twee typen doelstellingen: commitments en kritische prestatie indicatoren (KPI's). Daarnaast wordt gebruik gemaakt van instrumenten om doelstellingen te duiden.

  Relatie tot andere documenten

  Strategisch Plan
  Impact Rapportage
  Integrale Energiestrategie
  Visiedocument Afvalscheiding
  Circulaire ketenanalyse

  Overzicht Tien Thema's in relatie tot de Sustainable Development Goals

  responsible generation duurzame consultancy gebiedsontwikkeling

  1 GEBIED

  In een vitale werkomgeving gaan productiviteit, gezond, groen en sportief hand in hand. De gebiedsontwikkeling  en het beheer van een gebied zijn steeds belangrijker voor een organisatie. De groene uitstraling en verbinding met het landschap wordt versterkt om biodiversiteit en klimaatadaptie te verbeteren.
  responsible generation duurzame consultancy toekomstbestendige gebouwen

  2 TOEKOMSTBESTENDIGE GEBOUWEN

  Elk bouwproject, van nieuwbouw tot onderhoud, is een kans om te verduurzamen. Aan de hand van aanvullende documenten wordt gestreefd om functionele, gezonde, energieopwekkende en circulaire gebouwen te realiseren. Duurzame organisaties houden rekening met al deze aspecten binnen hun gebouwenbeheer en interieur.
  responsible generation duurzame consultancy energie & emissies

  3 ENERGIE & EMISSIES

  Organisaties werken aan het verlagen van hun energieverbruik en dragen daarmee bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot. De inzet is het verlagen naar de vraag, energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken en het duurzaam op te wekken bij zowel de eigen organisatie als leveranciers. Zo reduceren we de emissie van broeikasgassen. 

  responsible generation duurzame consultancy duurzame inkoop

  4 INKOOP & AANBESTEDEN

  Organisaties streven steeds meer naar duurzame inkoop van leveringen en diensten door verantwoord ketenbeheer en circulariteit centraal te stellen. Doel is een reductie van grondstoffen- en waterverbruik, CO2-uitstoot, afvalproductie en naar betere omstandigheden voor mens en milieu in de schakels van de keten. 
  responsible generation duurzame consultancy catering

  5 CATERING (ETEN & DRINKEN)

  Grote organisaties hebben een uitgebreid catering- en banquetingaanbod. Duurzame catering zorgt voor een efficiënter gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Denk hierbij aan minimalisering van broeikasgassen, transport-bewegingen, waterverbruik en ontbossing. Het percentage vlees ten opzichte van de totale inkoop wordt verlaagd.
  responsible generation duurzame consultancy mobiliteit

  6 MOBILITEIT

  Het dagelijkse woon-werkverkeer van medewerkers en de logistiek van producten hebben directe betrekking op mobiliteit en logistiek. Organisaties streven naar een emissievrij wagenpark, vervoersbewegingen te verkleinen en transport te bundelen en in een passend emissievrij transportmiddel te transporteren.
  responsible generation duurzame consultancy afval

  7 AFVAL

  Organisaties dienen hun afval te verminderen en de afvalverwerking te optimaliseren. Afvalstromen worden niet langer gezien als onbruikbaar afval maar als grondstof met potentie. Ketensamenwerking met leveranciers worden een vanzelfsprekendheid naar een 100% circulaire economie. Reststoffenstromen worden zoveel mogelijk ingezet in een nieuwe cyclus.
  responsible generation duurzame consultancy water

  8 WATER

  Een moderne organisatie zet zich in om door een combinatie van technologische innovatie en bewustwording bij medewerkers, klanten en leveranciers het directe en indirecte watergebruik te reduceren. Water dient niet langer behandeld te worden als een afvalproduct, maar als een schaarse hulpbron.
  responsible generation duurzame consultancy diversiteit & inclusie

  9 DIVERSITEIT & INCLUSIE

  Een organisatie stuurt aan op gelijke kansen en mogelijkheden voor iedereen, ongeacht afkomst, gender, leeftijd, beperking of geloofsovertuiging. Daarbij hoort ook het bevorderen van arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zowel binnen de eigen organisatie als toeleveranciers.

  responsible generation duurzame consultancy bewustwording

  10 BEWUSTWORDING

  Duurzaamheid heeft alles te maken met bewustwording. Communicatie is een belangrijk middel om de duurzaamheidsinitiatieven zichtbaar te maken in de gehele organisatie. Dit kan door goed te luisteren naar ideeën en het inwinnen van informatie voor kansen om de duurzaamheid nog verder te verbeteren en bijdragen aan gedragsverandering.

  Duurzaamheid is een proces

  Een Strategisch Duurzaamheidsplan is een dynamisch document, dat ruimte biedt aan nieuwe ideeën en meebeweegt met nieuwe inzichten. Duurzaamheid is geen concreet te maken doel; het is een voortdurend proces van het opdoen van ideeën, redeneren en weer implementeren om vooruitgang te blijven boeken. Medewerkers en belanghebbende worden uitgenodigd om suggesties te doen voor nieuwe ambities en doelstellingen. Een strategisch duurzaamheidsplan wordt na een voortgangsevaluatie jaarlijks aangepast en geactualiseerd en vervolgens als een nieuwe editie gepubliceerd.